Der Waschkönig c.g. 3v1 kapsle na praní Universal 30 ks

145.00 

Popis produktu

Absolutní novinka mezi kapslemi Der Waschkönig! Kapsle DUO-CAPS díky dvojkomorové konstrukci s dvojitou silou se zabývají odstraněním všech nečistot i těch nejnáročnějších! Univerzální verze se používá pro praní barevných i bílých tkanin.

Speciální receptura s aktivním systémem enzymů činí kapsle nejen účinným umytím, ale také chrání barvy oděvu před vyblednutím a tkaninou před zničením.Výrobek se vyznačuje velmi příjemnou vůní.

Kapsle neobsahují fosfáty – jsou šetrné k životnímu prostředí. Teplotní prací rozsah: 20-95 °C

Balení obsahuje 30 kusů.

Bezpečnostní upozornění:

Obsah nebezpečných látek: 5 %nebo více, avšakméně než 30%aniontové povrchově aktivní látky;15 %nebo více, avšakméně než 30 %neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, optické zjasňovače, parfém

H315 – Dráždí kůži.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO(+420 224 91 92 93; 224 91 54 02) nebo lékaře.

  • P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • EUH 208 – Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Není skladem