Glade by Brise Sense & spray Japonská zahrada osvěžovač vzduchu 18 ml

210.00 

Popis produktu

Za omamnou vůni japonské zahrady nemusíte jezdit až na Dálný východ. Tuto vůni můžete mít ve svém bytě díky osvěžovači vzduchu Sence Spray od Brise. Má zabudovaný senzor pohybu, který zachytí pohyb a je pouze na vás, jaký interval si nastavíte. Aroma uvolňuje každých 30 minut. 1. Senzor pohybu uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb. 2. Klidový režim – V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma. 3. Tlačítko pro extra osvěžení – V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení

Skladem

Obsahuje náplň a baterie.

  • Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
  • Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Obsahuje d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde, 2-(4-tertbutylbenzyl) propionaldehyde, 2-benzylideneheptanal. Může vyvolat alergickou reakci. Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie. Prázdný obal a osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Balení: strojek + náplň 18ml + baterie.