CIF power shine, čistící sprej kuchyně, 500 ml

49.00 

Cif Power & Shine kuchyně čistící sprej 500ml

Poslední výzkum prokázal, že velmi účinný způsob jak odstranit mastnotu je právě s použitím oleje. Naše unikátní odlehčené složení s obsahem olejů z pomeranče a mandarinky začne okamžitě pronikat odolnou mastnotou dokonce již při prvním setření hadříkem. Po použití zanechá čištěné povrchy krásně zářivé a Vaše kuchyň rázem ožije.

Odstraňuje až 100% odolné mastnoty, 100% lesk beze šmouh.

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo: Varování

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 – Dráždí kůži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  • P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P332+P313 – Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8710908844645.pdf

Není skladem